GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

8/27/2020 10:05:45 AM
Điều 19: Chức năng

            Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, giáo dục với người học trên tất cả các mặt theo nội quy, quy định của Nhà nước và Nhà trường.

            Điều20. Nhiệm vụ và quyền hạn

            1.Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

             a) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho người học;

            b) Chủ trì và phối hợp với các khoa, phòng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường; tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động tình nguyện và các hoạt động giáo dục ngoại khóa khác cho người học.

             2.Quản lý người học

             a) Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa tiếp nhận người học, chỉ định Ban cán sự lớp (học kỳ đầu khóa học), xây dựng kế hoạch có liên quan giải quyết những kiến nghị, đề xuất và khiếu nại của người học;

              b) Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các khoa tổ chức Hội nghị dân chủ và đề nghị Hiệu trưởng, các đơn vị có liên quan giải quyết những kiến nghị, đề xuất và khiếu nại của người học;

            c) Chủ trì và phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên theo dõi,đánh giá quá trình rèn luyện của sinh siên; viên thực hiện nội quy, quy chế của Trường cũng như các hoạt động khác của sinh viên;

            d) Tổ chức cho người học tham gia các hội thi, các hoạt động xã hội khác trong và ngoài nhà Trường. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường, tổ chức và phục vụ các hội nghị, lễ hội, sự kiện liên quan đến người học;

             đ) Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường, các cơ quan có thẩm quyền quản lý lưu học sinh học tập, nghiên cứu và thực tập tạo Trường Đại học Quảng Bình và sinh viên của Trường đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài;

            e) Ký hợp đồng, quản lý, theo dõi, đôn đốc người học đang ở ký túc xá thực hiện nội quy ký túc xá, giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực Trường. Chủ động phối hợp với các khoa, chính quyền địa phương, công an nơi Trường đóng, khu vực có người học tạm trú để quản lý người học ngoại trú, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội; giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan. Xây dựng mối quan hệ giữa người học của Trường với sinh viên các trường khác và nhân dân địa phương;

            g) Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xét học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, học bổng tài trợ,đánh giá kết quả rèn luyện của sinhviên.

            3.Thực hiện chế độ, chính sách và hỗ trợ người học

           a) Phối hợp tổ chức khám sức khỏe đầu khóa, cuối khóa cho sinh viên, triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể theo quy định;

             b) Tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và các chế độ ưu đãi khác đối với người học, kể cả học bổng do các tổ chức, cá nhân khác tài trợ, xem xét, hỗ trợ người học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nếu điều kiện tài chính cho phép);

           c) Quản lý và xác nhận chế độ chính sách cho người học theo quy định hiện hành. Phối hợp làm các thủ tục trong việc cử sinh viên đi du học nước ngoài, giới thiệu người học liên hệ với các đơn vị ngoài Trường nhằm phục vụ trực tiếp cho việc học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác;

           d) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sĩ quan dự bị của sinh viên. Cấp giấy xác nhận sinh viên đang học tại Trường để được miễn giảm nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

            4.Công tác khác

            Thực hiện các nhiệm và và quyền hạn theo quy định tại Khoản 5,6 Điều 5 Quy định này.

            Điều21: Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng

            1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Khoản 1,2,3,4,5,6,8 Điều 6 Quy định này.

         2. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ liên quan đến hoạt động chuyên môn của đơn vị theo thẩm quyền được giao. Điều động người học tham gia các hoạt động lớn của các đơn vị trong và ngoài Tỉnh có mối quan hệ với Trường khi được Hiệu trưởng cho phép.

                                                                                                              Phòng Công tác sinh viên.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình