ĐỀ THI

ĐỀ THI BÀI VIẾT THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV NĂM HỌC 2018 - 2019 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐĂNG CÁC KHÓA 57,58,59,60

10/10/2018 3:14:27 PM
Hạn nộp bài thi vào ngày thứ 5, ngày 25/10/2018

ĐỀ THI TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2018 - 2019

Đại học

Câu 1. Anh chị hãy nêu nội dung Điều 6- Chương II- Thông tư số 10/2016- BGD & ĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Câu 2. Sau khi tham gia đợt sinh hoạt công dân- sinh viên năm học 2018- 2019 anh (chị) hãy đề xuất một vài biện pháp nhằm góp phần tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cũng như nền nếp học tập cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình?

Cao đẳng

Câu 1. Anh chị hãy nêu nội dung Điều 6- Chương II- Quy chế HSSV các trường ĐHCĐ và THCN hệ chính quy (Ban hành kèm theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGD & ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Câu 2. Sau khi tham gia đợt sinh hoạt công dân- sinh viên năm học 2018- 2019 anh (chị) hãy đề xuất một vài biện pháp nhằm góp phần tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cũng như nền nếp học tập cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình?

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình