QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Quy trình đăng ký làm lại thẻ Sinh viên

9/29/2016 10:13:02 AM
Quy trình đăng ký làm lại thẻ Sinh viên

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LÀM LẠI THẺ SINH VIÊN (QT-CTSV 01)

Bước

Nội dung

Quy trình

Người thực hiện

Ghi chú

1

 

Nhận biểu mẫu

 

Nhận biểu mẫu tại phòng CTSV hoặc download mẫu đơn tại trang Web của Phòng, mục: Văn bản - biểu mẫu

Sinh viên

 

 

SV download đúng biểu

2

Điền thông tin

 

SV kê khai đầy đủ thông tin vào biểu mẫu

Sinh viên

 

Chuẩn bị các giấy tờ liên quan

3

Xác nhận

Giảng viên chủ nhiệm xác nhận thông tin sinh viên mất thẻ.

Giảng viên CN

 

Khoa xác nhận là sinh viên của khoa.

Khoa

 

4

Nộp đơn

SV nộp đơn; ảnh 3x4; kinh phí và các giấy tờ cần thiết khác tại phòng CTSV

Sinh viên

SV nhận giấy hẹn

 

5

 

Trả thẻ, bảng tên cho SV

 

SV đến nhận bảng tên, thẻ SV tại phòng CTSV

 

Phòng CTSV

SV mang theo

giấy hẹn trả đơn vàđến đúng thời gian trong giấy hẹn


                                                                                                                                                                                  
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình